PG (M.E-COMMUNICATION SYSTEMS)

   

DURGA T
Rank-12

   

KANIMOZHI S
Rank-21

   

PRIYANKA T
Rank-35

   

APARNA S
Rank-38

   

VIDHYA E
Rank-38

   

SHAHIDA BANU M
Rank-44

   

ELAKKIYA M
Rank-50